در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا چاپ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ را بصورت مبتدی و حدود ۵۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند چاپ را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب