بهرام آتش زبان

بهرام آتش زبان

کارشناسی ارشد صنایع غذایی تکنولوژی

۱۶ارتباط ۸مهارت
آذربایجان غربی | ماکو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ماکو
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد صنایع غذایی تکنولوژی
مهارت ها
| ۶نفر
ژیلا ابراهیمی
| ۶نفر
ژیلا ابراهیمی
| ۶نفر
ژیلا ابراهیمی
| ۶نفر
ژیلا ابراهیمی
ژیلا ابراهیمی
| ۶نفر
ژیلا ابراهیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات