در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا چاپ دستی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ دستی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دستی را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دستی را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دستی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب