آرسو آرسو

آرسو آرسو

کارشناسی هنر گرافیک

۱۵۸ارتباط ۲۰مهارت
اردبیل | اردبیل
مدرس
imaths
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی هنر گرافیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
نفر دوم
جشنواره نماز
منتخب ونفر دوم طرحی پوستر
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدرس
imaths
آموزش ریاضی
۱۳۹۶ اکنون
مدرسimaths
imaths
تدریس ریاضی به کودکان 3تا 7سال همراه بازی
۱۳۹۴ اکنون
مدیریت آموزشگاه
آموزشگاه هنر های تجسمی
۱۳۹۴ اکنون
Preconstruction مدیر
آموزشگاه
۱۳۹۴ اکنون
مدیر
اموزشگاه هنرهای تجسمی
مدیر
۱۳۹۰ اکنون
مدرس
مدرسه
مدرس هنر
مهارت ها
| ۱۰۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیحامد جعفریمحمد پاکزادعبدالرضا سردرهمحمد شالو
| ۹۹نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیحامد جعفریمحمد پاکزادعبدالرضا سردرههومن ناصری فر
| ۹۸نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیحامد جعفریمحمد پاکزادعبدالرضا سردرههومن ناصری فر
| ۶۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیحامد جعفریعبدالرضا سردرههومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدی
| ۵۸نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیحامد جعفریعبدالرضا سردرهمحمد شالوسید مصطفی میرمهدی
| ۵۶نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعبدالرضا سردرههومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروری
| ۵۵نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعبدالرضا سردرهسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوری
| ۵۵نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعبدالرضا سردرهمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدی
| ۴۷نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعبدالرضا سردرهسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوری
| ۲۹نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعبدالرضا سردرهمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروری
| ۲۹نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعبدالرضا سردرهسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوری
| ۲۸نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعبدالرضا سردرهسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوری
| ۲۸نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعبدالرضا سردرهسید مصطفی میرمهدیسید محمد سروریمسلم نوری
| ۱۰نفر
مسلم نوریمکی شریفی ریحانهامیر رضا نوعیرضا غفاریادیب عسکری
| ۶نفر
محمد پاکزادمسلم نوریمکی شریفی ریحانه
| ۱نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره مربی گری نقاشی کودکان
دریافت مدرک مربی گری از اداره فنی حرفه ای استان
نگار گری
مدرک نگارگری از اداره ارشاد
مجسمه سازی
در یافت مدرک مجسمه سازی
منبت معرق
درجه کارشناسی هنر گرافیک از مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
توضیحات
شرکت در چندین نمایشگاه استانی
نفردوم جشنواره طراحی ورنی
نفر سوم جشنواره طراحی گلیم
صفحه آرایی مجله الکترونیکی
مدیرآموزشگاه
چاپ لوگو طراحی شدم در کتاب دانشجویی انتشارات رسم
چاپ ارم طراحی شدم در کتاب کارگاه نشانه