آرسو آرسو

آرسو آرسو

کارشناسی هنر گرافیک

۱۶۲ارتباط ۲۰مهارت
اردبیل | اردبیل
مدرس
imaths
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی هنر گرافیک
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدرس
imaths
آموزش ریاضی
۱۳۹۶ اکنون
مدرسimaths
imaths
تدریس ریاضی به کودکان 3تا 7سال همراه بازی
۱۳۹۴ اکنون
مدیریت آموزشگاه
آموزشگاه هنر های تجسمی
۱۳۹۴ اکنون
Preconstruction مدیر
آموزشگاه
۱۳۹۴ اکنون
مدیر
اموزشگاه هنرهای تجسمی
مدیر
۱۳۹۰ اکنون
مدرس
مدرسه
مدرس هنر
مهارت ها
| ۱۰۰نفر
محمد پاکزادabdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدی
| ۹۶نفر
محمد پاکزادabdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
| ۹۶نفر
محمد پاکزادabdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
| ۵۹نفر
abdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمد عبدالهی
| ۵۶نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمد عبدالهی
| ۵۵نفر
abdolreza sardarrehهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمد عبدالهی
| ۵۴نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمد عبدالهیمکی شریفی ریحانه
| ۵۴نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوهومن ناصری فرسید مصطفی میرمهدیمسلم نوری
| ۴۶نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمد عبدالهیمکی شریفی ریحانه
| ۲۸نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمد عبدالهیمکی شریفی ریحانه
| ۲۷نفر
abdolreza sardarrehمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمد عبدالهی
| ۲۷نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمد عبدالهیمکی شریفی ریحانه
| ۲۶نفر
abdolreza sardarrehسید مصطفی میرمهدیمسلم نوریمحمد عبدالهیمکی شریفی ریحانه
| ۱۰نفر
مسلم نوریمکی شریفی ریحانهFarzaneh Bazziامیر رضا نوعیرضا غفاری
| ۶نفر
محمد پاکزادمسلم نوریمکی شریفی ریحانهعلی نامدار
| ۱نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره مربی گری نقاشی کودکان
دریافت مدرک مربی گری از اداره فنی حرفه ای استان
نگار گری
مدرک نگارگری از اداره ارشاد
مجسمه سازی
در یافت مدرک مجسمه سازی
منبت معرق
درجه کارشناسی هنر گرافیک از مرکز جامع علمی کاربردی اردبیل
توضیحات
شرکت در چندین نمایشگاه استانی
نفردوم جشنواره طراحی ورنی
نفر سوم جشنواره طراحی گلیم
صفحه آرایی مجله الکترونیکی
مدیرآموزشگاه
چاپ لوگو طراحی شدم در کتاب دانشجویی انتشارات رسم
چاپ ارم طراحی شدم در کتاب کارگاه نشانه