در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا چاپ دیجیتال را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ دیجیتال را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت مبتدی و حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت متوسط و حدود ۷۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
کاربران منتخب