در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا چاپ دیجیتال را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ دیجیتال را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت مبتدی و حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت متوسط و حدود ۷۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۷۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۸%
کاربران منتخب