در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا چاپ دیجیتال را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ دیجیتال را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت متوسط و حدود ۷۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۹%
کاربران منتخب