در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا چاپ دیجیتال را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ دیجیتال را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت متوسط و حدود ۷۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ دیجیتال را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۹۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
کاربران منتخب