حامد جعفری

حامد جعفری

کارشناسی گرافیک-تصویرسازی

۱ارتباط ۱۱مهارت
تهران | ورامین
کارشناس
مطالعات هنر
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 12 تهران
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس
مطالعات هنر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
گرافیست
چاپ ربیعی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات