در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا 3D Modeling را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که 3D Modeling را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 3D Modeling را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 3D Modeling را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 3D Modeling را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
زن بیش از ۱۰ عضو ۶۸%
کاربران منتخب