نیلوفر جلیلی

نیلوفر جلیلی

کارشناسی معماری نقشه کشی

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
طراح آشپزخانه
فروشگاه پیک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
طراح آشپزخانه
فروشگاه پیک
طراحی اشپزخانه و دیزاین کل منزل
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
طراح
فروشگاه پیک
طراحی اشزخانه.انالیز و برداشت
دیزاین کل منزل
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
منشی بخش
مطب روان سنجی دکترکامکاری
هماهنگی قرار ملاقات مراجعین تهیه گزارش مراجع کننده پاسخ گویی به تلفن
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
منشی بخش
مطب روان سنجی
هماهنگی قرار ملاقات مراجعین
پاسخ گویی بع تلفن و فیکس کردن قرار مراجعین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
منشی بخش
بیمه کار افرین
انجام کارهای روزانه ایجاد هماهنگی برای بستن قراردادها.
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
منشی بخش
بیمه کار افرین
تعین وقت برای قرارداد بستن مراجعین
پاسخ گویی به تلفن
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات