در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ARM را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ARM را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ARM را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ARM را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ARM را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب