در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ARM را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ARM را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ARM را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ARM را بصورت متوسط و حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ARM را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب