خسن ناصری

خسن ناصری

کاردان مهندسی برق-الکترونیک

۲ارتباط ۱۳مهارت
البرز | کرج
تکنسین مونتاژ
شرکت مگا الکترونیک
کارشناسی دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور
تحصیلات
دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
تکنسین مونتاژ
شرکت مگا الکترونیک
1-آشنایی با قطعات الکترونیکی
2-مونتاژ قطعات الکترونیکی
3-تعمیر برد های الکترونیکی