در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ASTM standards را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ASTM standards را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ASTM standards را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ASTM standards را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ASTM standards را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب