المیرا طوری اوغانی

المیرا طوری اوغانی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۲ارتباط ۱۶مهارت
تهران | اندیشه
مسئول آزمایشگاه
فراز موتور تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مسئول آزمایشگاه
فراز موتور تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارمند
شرکت بازرگانی تبدیل طرح تدبیر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات