در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا BPMN را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که BPMN را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند BPMN را بصورت مبتدی و حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند BPMN را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند BPMN را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب