حامد جعفری

حامد جعفری

مدیر اجرایی

۴۳۸ارتباط ۱۹مهارت
تهران | تهران
مدیر اجرایی
شهر مفتول
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدیر اجرایی
شهر مفتول
۱۳۹۸ اکنون
مدیر اجرایی
آهن 118
مهارت ها
| ۱۸۵نفر
غلامرضا جعفریبهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالی
| ۱۸۰نفر
غلامرضا جعفریبهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالی
| ۱۷۴نفر
بهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالیحامد آقابیگی
| ۱۶۸نفر
بهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالیحامد آقابیگی
| ۱۶۴نفر
بهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالیحامد آقابیگی
| ۴نفر
بهنام سلطانیامین باقری
| ۴نفر
بهنام سلطانیامین باقری
| ۲نفر
بهنام سلطانی
| ۲نفر
بهنام سلطانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات