حامد جعفری

حامد جعفری

مدیر اجرایی

۴۳۸ارتباط ۱۹مهارت
تهران | تهران
مدیر اجرایی
شهر مفتول
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدیر اجرایی
شهر مفتول
۱۳۹۸ اکنون
مدیر اجرایی
آهن 118
مهارت ها
| ۱۸۲نفر
بهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالیحامد آقابیگی
| ۱۷۸نفر
بهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالیحامد آقابیگی
| ۱۷۳نفر
بهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالیحامد آقابیگی
| ۱۶۷نفر
بهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالیحامد آقابیگی
| ۱۶۳نفر
بهنام سلطانیحجت جهانیعلیرضا مهدیزادهمهدی جلالیحامد آقابیگی
| ۳نفر
بهنام سلطانیامین باقری
| ۳نفر
بهنام سلطانیامین باقری
| ۱نفر
بهنام سلطانی
| ۱نفر
بهنام سلطانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات