حامد جعفری

حامد جعفری

Senior Expert of Project Management

۴۴۰ارتباط ۱۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات