در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Branding را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Branding را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Branding را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Branding را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Branding را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
کاربران منتخب