در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا CRM Databases را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CRM Databases را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CRM Databases را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند CRM Databases را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CRM Databases را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
کاربران منتخب