شیما مطوری

شیما مطوری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
کارشناس ارتباط با مشتری
آموزشگاه تخصصی سایبرتک
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاتم
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاتم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
اینترنت و کاربر
۱۳۹۱
اینترنت و کاربر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Ms office
۱۳۹۱
Ms office
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس ارتباط با مشتری
آموزشگاه تخصصی سایبرتک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس آموزش سازمانی
لایتک دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس فروش
پیشگامان صنعت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارشناس بازاریابی و فروش
شیما رز
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
نگارش و نامه نگاری اداری
کارشناس بازاریابی و فروش در شیما رز
توضیحات