در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Dialux را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Dialux را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Dialux را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Dialux را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Dialux را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
کاربران منتخب