مجید نوروزی

مجید نوروزی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | شهر قدس
کارآموز مهندسی برق
پشتیبانی صنایع
کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
تحصیلات
دانشگاه حکیم سبزواری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارآموز مهندسی برق
پشتیبانی صنایع
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارآموز مهندسی برق
آهاب
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات