در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Digsilent را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Digsilent را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Digsilent را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Digsilent را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Digsilent را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب