در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Django را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Django را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Django را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Django را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Django را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۲%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب