امیرحسین ماندگار

امیرحسین ماندگار

مدیر محصول

۱ارتباط ۱۳مهارت
Canada
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات