در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Dreamweaver را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Dreamweaver را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Dreamweaver را بصورت مبتدی و حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Dreamweaver را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Dreamweaver را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب