در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ERDAS Imagine را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ERDAS Imagine را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ERDAS Imagine را بصورت مبتدی و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ERDAS Imagine را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ERDAS Imagine را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب