رضا جبرییلی

رضا جبرییلی

کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی GIS

۱ارتباط ۴مهارت
همدان | همدان
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی GIS
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات