در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Embedded Devices را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Embedded Devices را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Embedded Devices را بصورت مبتدی و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Embedded Devices را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Embedded Devices را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب