در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Eplan را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Eplan را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Eplan را بصورت مبتدی و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Eplan را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Eplan را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
کاربران منتخب