در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Expert Choice را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Expert Choice را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Expert Choice را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Expert Choice را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Expert Choice را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۷%
کاربران منتخب