در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Firewalls را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Firewalls را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Firewalls را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Firewalls را بصورت متوسط و حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Firewalls را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
کاربران منتخب