آشور افشار

آشور افشار

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری

۲۱۷ارتباط ۳۳مهارت
تهران | تهران
سرپرست IT
شرکت راه آهن حمل ونقل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
-
دیپلم فنی و حرفه ای
کامپیوتر - 1378 - زنجان
مدارک و گواهی‌نامه ها
Active Directory Services
۱۳۸۹
Active Directory Services
مجتمع فنی تهران
143615
Maintenance & Implementing With SQL Server 2005
۱۳۸۹
Maintenance & Implementing With SQL Server 2005
مجتمع فنی تهران
132365
Introductions to Programming With .Net
۱۳۸۷
Introductions to Programming With .Net
مجتمع فنی تهران
88388
PROFICIENCY  Computer CERTIFICATE
۱۳۷۶
PROFICIENCY Computer CERTIFICATE
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
23/84-0 و73
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
سرپرست IT
شرکت راه آهن حمل ونقل
۱۳۸۰ - ۱۳۹۰
IT کارشناس
شرکت ترکیب حمل و نقل
مهارت ها
| ۱۰۰نفر
ارسلان اعظمیمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصریعلی نامدار
| ۹۳نفر
ارسلان اعظمیزهره pshمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصری
| ۹۱نفر
زهره pshمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصریعلی نامدار
| ۹۱نفر
زهره pshمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصریعلی نامدار
| ۹۰نفر
ارسلان اعظمیمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۸۸نفر
زهره pshمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصریعلی نامدار
زهره pshمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۸۵نفر
زهره pshمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۸۵نفر
امیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائیمحمود علی پورنوشآ فرین آقابکی
| ۸۵نفر
امیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائیمحمود علی پورنوشآ فرین آقابکی
| ۸۴نفر
زهره pshامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائیمحمود علی پور
| ۸۴نفر
امیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائیمحمود علی پورنوشآ فرین آقابکی
| ۸۳نفر
زهره pshمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۷۹نفر
زهره pshمحمد شالوامیر شجاعی مقدممجید ناصریاحسان زیبائی
| ۴۰نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۹نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۹نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۹نفر
امیر شجاعی مقدممهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاریحسین جغراتیان
| ۳۸نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۸نفر
امیر شجاعی مقدممهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاریحسین جغراتیان
| ۳۸نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۸نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۷نفر
امیر شجاعی مقدمعلی نامدارمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۷نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۶نفر
امیر شجاعی مقدمعلی نامدارمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۶نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۶نفر
امیر شجاعی مقدممهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاریحسین جغراتیان
| ۳۶نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۵نفر
امیر شجاعی مقدممهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاریحسین جغراتیان
| ۳۵نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۵نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیمهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاری
| ۳۴نفر
امیر شجاعی مقدممهدی فلاح فرداکبر افتخاریرضا غفاریحسین جغراتیان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
پروفایل لینکدین https://www.linkedin.com/in/ashurafshar