در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Fluent را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Fluent را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fluent را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Fluent را بصورت متوسط و حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Fluent را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
کاربران منتخب