در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا GC-FID را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که GC-FID را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند GC-FID را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند GC-FID را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند GC-FID را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
کاربران منتخب