پریا محمدی

پریا محمدی

کارشناسی شیمی کاربردی

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی شیمی کاربردی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
GC و Hplc
دانشگاه تهران
گواهی پایان دوره متوسط زبان انگلیسی
آموزشگاه پارس
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در حاضر دانشجو هستم و در ساعات محدودی قادر به حضور می باشم.