در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Global Mapper را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Global Mapper را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Global Mapper را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Global Mapper را بصورت متوسط و حدود ۲۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Global Mapper را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
کاربران منتخب