فاطمه سروش

فاطمه سروش

دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی

۱۷۲ارتباط ۱۶مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس فنی
شرکت مهندسین مشاور آبگیر سازه توس
دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۸ اکنون
دکترا مهندسی آبیاری و زهکشی
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل اضافه مصرف آب کشاورزی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت نیشابور) معدل بدون احتساب پایان نامه: 17.61
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی آب
148 واحد اخذ شده با معدل 16.57
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
شرکت در کارگاه آموزشی رودخانه‌ها، حقوق مدنی و قوانین کیفری
شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
به مدت 3 ساعت در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
۱۳۹۷
ایمنی و بهداشت کار
گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال شرق کشور
به مدت 8 ساعت در محل کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی
۱۳۹۷
حضور در دوره آموزشی آشنایی با آبیاری قطره ای زیر سطحی
حضور در دوره آموزشی زعفران کار
۱۳۹۷
حضور در دوره آموزشی زعفران کار
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
به مدت 15 ساعت
حضور در دوره آموزشی آشنایی با عملکردشیرآلات در صنعت آب
۱۳۹۷
حضور در دوره آموزشی آشنایی با عملکردشیرآلات در صنعت آب
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره به مدت 8 ساعت با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مهندسی آبیاری تحت فشار خراسانرضوی و سازمان فنی حرفه ای برگزار گردید.
۱۳۹۶
حضور در کارگاه: تجارب مدیریت سیستم‌های آبیاری در ایتالیا
دانشگاه فلورانس ایتالیا و دانشگاه فردوسی مشهد
دوره به مدت 9 ساعت در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حضور در دوره آموزشی متره و برآورد (1) و (2)
۱۳۹۶
حضور در دوره آموزشی متره و برآورد (1) و (2)
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره به مدت 16 ساعت با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مهندسی آبیاری تحت فشار خراسان رضوی و سازمان فنی حرفه ای برگزار شد.
۱۳۹۵
حضور در کارگاه تخصصی آب و بهره وری
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
به مدت 4 ساعت در دانشکده کشاورزی
۱۳۹۵
گواهی نامه آزمون طراحی و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار کرج
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
۱۳۹۴
حضور در دوره آموزشی سمینار تخصصی مدیریت راهبردی منابع آب و مدیریت تعامل و تقابل
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی
به مدت 5 ساعت
۱۳۹۴
حضور در سمینار تخصصی سنجش از دور در منابع آب، توانمندی‌ها و محدودیت‌ها
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
به مدت 6 ساعت در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مشهد
گواهینامه مهارت GIS
۱۳۹۳
گواهینامه مهارت GIS
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
حضور در دوره آموزشی نقشه برداری
۱۳۹۲
حضور در دوره آموزشی نقشه برداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
به مدت 40 ساعت
۱۳۹۲
حضور در دوره آموزشی کار با دستگاه GPS
مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی
به مدت 8 ساعت
۱۳۹۲
حضور در دوره آموزش نرم‌افزارهای تخصصی نقشه برداری
مرکز تحقیقات شهید آقاسی زاده
به مدت 40 ساعت
۱۳۹۰
حضور در کارگاه آموزشی پرورش قارچ خوراکی
مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد
به مدت 45 ساعت
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناس فنی
شرکت مهندسین مشاور آبگیر سازه توس
* مدیر پروژه و طراح سیستم های آبیاری تحت فشار شهرستان‌های فریمان، تایباد، تربت‌جام، صالح‌آباد، باخرز، خواف
* کارشناس پروژه نظارت بر اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار شهرستان‌های فریمان، تایباد، تربت‌جام، باخرز، خواف
* کارشناس فیزیوگرافی پروژه مطالعات مرحله اول بند تغذیه ای در محدوده روستای کلاته ولی باغان شیروان
* مدیر پروژه مطالعات امکان سنجی و مرحله اول و دوم بهره برداری از منابع آب منطقه درگز (شبکه آبیاری، بند تغذیه ای)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس فنی
شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس
* کارشناس آبیاری زهکشی
* کارشناس طراح پروژه مطالعات و نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری شهرستان بجنورد
* کارشناس پروژه فاز اول مطالعات به روز رسانی سند ملی آب کشاورزی شهرستان های بیرجند، سرایان، فردوس و قاین
* کارشناس پروژه خدمات استقرار سامانه سماک در محدوده مطالعاتی سملقان و بخشی از گرمه و جاجرم
* کارشناس پروژه نظارت بر دوره بهره برداری از طرح های آبیاری تحت فشار اجرا شده در منطقه 3 خراسان رضوی
* کارشناس پروژه مطالعات تدقیق نیاز آبی فضای سبز مشهد
* کارشناس طراح پروژه مدیریت آبیاری تحت فشار شهرستان های بیرجند و درمیان
* کارشناس پروژه ایجاد و استقرار سامانه مدیریت فضای سبز مشهد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارآموز
شرکت مهندسین مشاور طوس آب
* کارشناس GIS پروژه سامانه فضای سبز تهران و کسب نمره A کارآموزی
مهارت ها
| ۱۰۴نفر
حسین جغراتیانabdolreza sardarrehمکی شریفی ریحانهFarzaneh Bazziمحمد شالو
| ۹۸نفر
حسین جغراتیانabdolreza sardarrehمکی شریفی ریحانهFarzaneh Bazziمحمد شالو
| ۹۷نفر
حسین جغراتیانabdolreza sardarrehمکی شریفی ریحانهFarzaneh Bazziمحمد شالو
| ۹۵نفر
حسین جغراتیانabdolreza sardarrehمکی شریفی ریحانهFarzaneh Bazziمحمد شالو
| ۹۲نفر
حسین جغراتیانabdolreza sardarrehمکی شریفی ریحانهFarzaneh Bazziمحمد شالو
| ۲۲نفر
حسین جغراتیانabdolreza sardarrehمکی شریفی ریحانهFarzaneh Bazziمحمد شالو
| ۲نفر
حسین جغراتیان
| ۲نفر
حسین جغراتیان
| ۲نفر
حسین جغراتیان
| ۲نفر
حسین جغراتیان
| ۲نفر
حسین جغراتیان
| ۲نفر
حسین جغراتیان
| ۲نفر
حسین جغراتیان
| ۱نفر
حسین جغراتیان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات