در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Google Analytics را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Google Analytics را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Analytics را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Google Analytics را بصورت متوسط و حدود ۳۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Analytics را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۹%
کاربران منتخب