در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Google Website Optimizer را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Google Website Optimizer را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Google Website Optimizer را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Google Website Optimizer را بصورت متوسط و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Website Optimizer را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب