در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا HEC-HMS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HEC-HMS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HEC-HMS را بصورت مبتدی و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HEC-HMS را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HEC-HMS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب