حسین یزدی پور

حسین یزدی پور

کارشناسی عمران-عمران

۱۹ارتباط ۱۸مهارت
قزوین | قزوین
کارشناس عمران
شرکت فنی ومهندسی شعله خاور کویر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس عمران
شرکت فنی ومهندسی شعله خاور کویر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست کارگاه
شرکت فنی ومهندسی آمودبنای مینودر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توانایی خواندن متون ابتدایی
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
تدریس خصوصی دروس سازه های بتنی و هیدرولوژی مهندسی