محمدرضا ناظم

محمدرضا ناظم

کارشناسی ارشد کشاورزی آب

۱ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اصفهان
اجرای آبیاری تحت فشار
آبیاری فاطر
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد کشاورزی آب
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
اجرای آبیاری تحت فشار
آبیاری فاطر
مهارت ها
| ۱نفر
رضوان بهبودی سوها
| ۱نفر
رضوان بهبودی سوها
| ۱نفر
رضوان بهبودی سوها
| ۱نفر
رضوان بهبودی سوها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات