در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا HEC-RAS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HEC-RAS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HEC-RAS را بصورت مبتدی و حدود ۶۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HEC-RAS را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HEC-RAS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۳%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب