در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا HMI Programming را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HMI Programming را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HMI Programming را بصورت مبتدی و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HMI Programming را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HMI Programming را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب