سعید جوادلو

سعید جوادلو

کارشناسی ارشد مدیریت

۳ارتباط ۱۱مهارت
البرز | کرج
مهندس ارشد فرآیند
پارس خودرو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
مرکز جامع علمی کاربردی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مهندس ارشد فرآیند
پارس خودرو
۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
کارشناس بهبود فرآیند
پارس خودرو
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
تکنسین برق
پارس خودرو
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
سرپرست تعمیر نگهداری
ایران خودرو
مهارت ها
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
| ۱نفر
میثم بهرامی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات