در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Hacking را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Hacking را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Hacking را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Hacking را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Hacking را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب