در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Hyper-V را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Hyper-V را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Hyper-V را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Hyper-V را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Hyper-V را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب