در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Hyper-V را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Hyper-V را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Hyper-V را بصورت مبتدی و حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Hyper-V را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Hyper-V را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب