در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا IDRISI Taiga را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IDRISI Taiga را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IDRISI Taiga را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IDRISI Taiga را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند IDRISI Taiga را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب