در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ISO را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ISO را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ISO را بصورت مبتدی و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ISO را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ISO را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۵%
کاربران منتخب