در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ISO را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ISO را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ISO را بصورت مبتدی و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ISO را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ISO را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۵%
کاربران منتخب