در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا ISO 9001 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ISO 9001 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ISO 9001 را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ISO 9001 را بصورت متوسط و حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ISO 9001 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب