علیرضا جزایری

علیرضا جزایری

کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی

۰ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
سرپرست تضمین کیفیت
آبفا خوزستان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد اقتصاد برنامه ریزی
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
سرپرست تضمین کیفیت
آبفا خوزستان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات