در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا LINQ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که LINQ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LINQ را بصورت مبتدی و حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LINQ را بصورت متوسط و حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LINQ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب