در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا LINQ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که LINQ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LINQ را بصورت مبتدی و حدود ۵۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LINQ را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LINQ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب